Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van deprojectdienst.nl

Alle informatie die De Projectdienst communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. De Projectdienst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door De Projectdienst verzonden e-mails . Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren kan registratie gevraagd worden. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de De Projectdienst. De Projectdienst staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op De Projectdienst en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De Projectdienst kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van De Projectdienst

1) Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Projectdienst en haar klanten, en op alle aanbiedingen die De Projectdienst doet.

2) Terminologie

2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst of overeenkomst is aangegaan bij De Projectdienst en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door De Projectdienst.

2b Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘product’, dan wordt bedoeld het betreffende (bestelde) product of overeengekomen dienst/overeenkomst.

2c De Projectdienst is eigenaar van de websites deprojectdienst.nl en vivohealth.nl. Een andere gebruikte handelsnaam van De Projectdienst is Processing Projects.

3) Voorwaarden van klant worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4) Recht

4a Op alle overeenkomsten tussen De Projectdienst en de klant en alle aanbiedingen van De Projectdienst aan de klant is Nederlands recht van toepassing.

4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Hilversum, tenzij De Projectdienst ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5) Correspondentie

5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.

5b De klant is verplicht om een e-mailadres aan De Projectdienst op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan De Projectdienst worden doorgegeven op de manier die De Projectdienst voorschrijft.

5c Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6) Eigendom

6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij De Projectdienst of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7) Rechten van derden Klant garandeert De Projectdienst dat de opdracht die klant aan De Projectdienst verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

8) Facturen

8a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.

8b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.

8c Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.

8d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.

8e Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.

8f Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij De Projectdienst binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.

8g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).

8h Ingeval De Projectdienst kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan De Projectdienst.

8i De Projectdienst zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.

8j De Projectdienst zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

8k De Projectdienst is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

9) Opschorting/stopzetting dienstverlening

9a De Projectdienst behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.

9b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan De Projectdienst

9c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

10) Machtiging/automatische incasso (nog niet mogelijk)

10a Klant kan bij De Projectdienst gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan De Projectdienst een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag.

10b De Projectdienst stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen.

10c Als een klant De Projectdienst gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag 30 dagen na incasso worden teruggestort.

10d De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer geïncasseerd worden.

11) Recht om diensten te weigeren

De Projectdienst heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

12) Prijswijziging en Tarieven

12a Indien De Projectdienst met de klant bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is De Projectdienst gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de klant de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden.

12b De Projectdienst is gerechtigd jaarlijks haar prijzen te indexeren of te verhogen.

12c De klant heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd.

12d Indien De Projectdienst met de klant een dagtarief overeenkomt, dan is het dagtarief vastgesteld op basis van 8 uren. Indien er meer dan 8 uren gewerkt wordt, is De Projectdienst gerechtigd deze uren op basis van nacalculatie te facturen.

13) Vrijwaring

13a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant De Projectdienst van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

13b Klant vrijwaart De Projectdienst van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product.

14) Opzeggingen

In overleg.

15) Wijziging Algemene Voorwaarden

De Projectdienst is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van De Projectdienst is daarvoor afdoende. Het is aan De Projectdienst om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

16) Ontbindende voorwaarden

De Projectdienst is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien: – het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken; – klant surseance van betaling aanvraagt; – aan klant surseance van betaling verleend is; – klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak; – De Projectdienst gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen; – klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

17) Disclaimer

De Projectdienst is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. De Projectdienst geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door De Projectdienst en haar personeel.